Invoering ERP systeem
Vervangen manager
Verbetering toeleverancier
Logistiek in bouwbedrijf
Wereldwijd ERP impl.
IT Transitie
productiebedrijf

Herstructurering verkoop
& productie

IT Transitie in een sterk veranderend wereldwijd produktiebedrijf

Uitdaging

Het transformeren van de IT organisatie en bijbehorende informatiesystemen in een sterk veranderend (van decentrale aansturing naar centrale aansturing, afstoten en aankopen van bedrijven) internationaal operend productiebedrijf met een 100-tal vestigingen wereldwijd.

Opdrachtgever is ontstaan vanuit een management buy-out en is sinds genoteerd op de beurs in Amsterdam. Vele acquisities en integraties hebben plaatsgevonden. Er is een strategie gelanceerd waarbij diverse bedrijfsonderdelen zijn afgestoten en nieuwe bedrijven zijn aangetrokken die de nieuw gedefinieerde core business ondersteunen.

Oplossing

Door middel van het formuleren van een informatiestrategie en het harmoniseren van de IT omgeving is het mogelijk gebleken om zowel nieuwe bedrijven te succesvol integreren als te ontkoppelen. Daarnaast heeft de transformatie van een decentraal gestuurd bedrijf naar een meer centraal aangestuurde onderneming ook zijn weerslag gehad in de aansturing van Informatie Technologie. Het benoemen van duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden omtrent het selecteren en implementeren van IT infrastructuur en Business Applicaties maakt het mogelijk om mee te bewegen met de veranderingen.

Resultaat

De strategische besluitvorming ten aanzien van informatie systemen en – technologie heeft geresulteerd in onderbouwde keuzes. De transformatie van een decentraal gestuurd bedrijf naar een (meer) centrale aansturing heeft een duidelijke positionering van IT tot gevolg gehad. Hierbij is een consensus tot stand gebracht onder de diverse belangengroeperingen van raad van bestuur tot en met het management van de 100 operationele bedrijven die wereldwijd zijn vertegenwoordigd in 25 landen. Rootven Management vervult de positie van Chief Information Officer, die in deze veranderende IT omgeving cruciaal is. Sturing wordt hierbij gegeven aan het centrale Informatie Management Comité, bestaande uit Informatie Managers die hun Business Groepen vertegenwoordigen, aangevuld met de manager Shared IT Service en Security Manager.